KOŠÍK
0

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Firma či jméno a příjmení: fruli company s.r.o.
Sídlo: Slovanská 149/2c, 682 01 Vyškov
IČO: 07127294
Tel.: 731 414 455
E-mail: info@fruli.cz

 

Jaký typ osobních údajů shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje za účelem doručení objednané zásilky nebo realizaci nabízené služby na základě plnění uzavřené smlouvy. K doručení zásilky potřebujeme Jméno, Příjmení, Dodací adresu, Fakturační adresu, E-mail a platební údaje dle typu platby.

 

Za jakým účelem zpracováváme osobní data?

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy vzniklé při odeslání objednávky, a to k těmto účelům:

 • Informování o stavu objednávky.

 • Doručení objednaného zboží.

 • Založení osobního účtu s možností nastavení vašeho soukromí.

 • Vyřízení případné reklamace.

 • Informace o produktových novinkách.

 

Doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu účinnosti smlouvy. Řídíme se vznikem kupní smlouvy, který začíná doručením objednávky nebo odesláním souhlasu pro marketingovou komunikaci. Tato doba je 2 roky. Po této době archivujeme pouze zákonem dané dokumenty.

 

Jaké bezpečnostní postupy týkající se uchovávání osobních dat používáme?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 1. Anonymizace osobních údajů.

 2. Schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů.

 3. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 4. Víceúrovňový firewall.

 5. Antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů.

 6. Šifrovaný přenos dat prostřednictvím IT technologií.

 7. Přístup k osobním údajům pouze pro pověřené osoby Poskytovatele.

 8. Servery s osobními údaji uzamčené v serverovně.

 

Obecná ustanovení

 1. Zákazník poskytuje své osobní údaje prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 2. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 5. Požádat prodávajícího nebo zpracovatele na jeho elektronickou adresu nebo písemně o vysvětlení,

 6. Požadovat na prodejci nebo zpracovateli, a to žádostí na jeho elektronickou adresu, nebo písemně, aby odstranil takto vzniklý stav

 7. Požádá-li kupující o informacích ohledně zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci na jeho elektronickou adresu nebo písemně poštou předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informací, a to v případě opakované žádosti.

 8. Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 9. Veškeré pochybení, dotazy, únik nebo zneužití osobních údajů můžete hlásit na příslušný Úřad na ochranu osobních údajů. (ÚOOÚ)